ÚJSÁGCIKKEK


ÚJSÁGCIKKEK /válogatás/

"A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi - lakóotthoni - intézményi - lakhatási forma megválasztásához." /
/1998. évi XXVI. Tv. 17§. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról /

"HOGYAN TOVÁBB?"

A "MÁRTON LAKÓOTTHON" nyújtotta lehetőségről

Értelmileg sérült gyermeket nevelő szülőként - előbb vagy utóbb - szembe kell néznünk azzal az élethelyzettel, amikor gyermekünk - legjobb esetben húszéves kora körül - kikerül annak az oktatási intézménynek a védő falai közül, amelyek között hosszú éveket töltött nagy figyelemmel, gondoskodással és szeretettel körülvéve.
Az iskola szakembereinek következetes, folyamatos és kitartó pedagógiai munkájának köszönhetően az itt töltött évek gyermekeink fejlődésében számottevő javulást, előrelépést hoztak. Az elért - sok esetben nem annyira látványos, nem egyik pillanatról a másikra bekövetkező - eredmények mögött Mi szülők, tudjuk, milyen óriási erőfeszítések húzódnak meg.

Az iskolai oktatási rendszerből kikerülő értelmileg akadályozott fiatal további sorsát illetően a szülői magatartás nagyon eltérő lehet.
Sok szülő számára az a legmegnyugtatóbb megoldás, ha gyermekét mindaddig ellátja, gondozza, amíg azt saját egészsége lehetővé teszi. Vannak szülők, akik nagymértékben építenek a testvéri - rokoni kapcsolatokra a gyermek ellátását, felügyeletét illetően. Úgy véljük, hogy az így gondolkodó szülői felfogást tisztelni kell, és el kell fogadni.
A szülőkkel folytatott beszélgetésekből az is világosan kiderült, hogy sok szülő vagy egyáltalán nem gondolkodott még el a "Hogyan tovább?" - kérdésen, vagy nem talál más megoldást, mint az otthoni, vagy a későbbiekben - szükség esetén egyedüli lehetőségként - az intézeti ellátási formát.
Találkoztunk olyan szülői szemlélettel is, amely teljességgel felülről, mintegy az állam kötelességeként értelmezi a probléma kezelését.
...És nyilván nem teljes a kép arról, hogy mennyire különbözően közelítjük meg az iskolát elhagyó gyermekeink további sorsát illető kérdést: "Hogyan tovább?"

A "HÍD A JÖVŐBE" Értelmi Sérülteket Segítő Közhasznú Alapítványt - mint arról feltehetőleg sokan hallottak - szülői kezdeményezés hívta életre 2002. szeptemberében azzal a nemes szándékkal és elhatározással, hogy elősegítse az értelmileg sérült emberek társadalmi integrációját, előmozdítsa a többségi társadalom általi elfogadottságukat, valamint életkörülményeik javításának feltételeit az Ő általuk is megélhető teljesebb, boldogabb élet reményében.
Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti annak a lakóotthonnak a létrehozását, amely a törvényi előírásokkal összhangban alternatívát kínál az oktatási rendszerből kikerülő értelmileg sérült fiatalok további sorsát illetően.

A szociális ellátásokat szabályozó 1993. évi III. tv. módosításának eredményeképpen bővült az ellátási formák köre, a törvény az ellátórendszerbe beemelte a lakóotthon fogalmát.
A lakóotthon a törvény megfogalmazása szerint 8-12 fő elhelyezésére szolgáló, tartós bentlakást nyújtó intézmény, amely az ellátottak életkorának, egészségi állapotának megfelelő ellátást biztosít. A bekerülés alsó korhatára l6. életév, felső korhatára az elhelyezésre kerülő személyre irányadó nyugdíjkorhatár elérése, ha a személy önmaga ellátására legalább részben képes.

Mi indította el a lakóotthon teremtés gondolatát?

Minden szülőben természetesen működik a gyermekeiről való gondoskodás ösztöne. Az egészséges gyermeket nevelő családokban a szülők - lehetőségeikhez mérten - igyekeznek gyermekeik életkezdését elősegíteni / életbiztosítást kötnek, takarékoskodnak stb./. Egészséges gyermekek esetében nagyon fontos, hogy a szülők tudomásul vegyék - bármily fájdalmas is -, gyermekük felnőtté vált, önálló életet kezd, és " el kell őt engedni", nemcsak fizikai értelemben, hanem érzelmileg is, hogy valóban saját életét élhesse.

Miért kellene másként gondolkodnia a szülőknek a fogyatékos gyermek jövőjét illetően? - vetődött fel az újabb kérdés.

A sérült fiatalnak is joga van arra, hogy olyan körülmények között éljen, ami legjobban közelíti a szokásos társadalmi normákat, ahol a gyermek jól érzi magát. …Legföljebb más környezetbe, más feltételrendszer közé kell helyezni a sérült gyermeket ahhoz, hogy Ő is élhesse az önálló életét

A következő kérdés, amit meg kellett válaszolnunk: Mi a legjobb megoldás a gyermek számára?!

Kiemelt szempontja volt a lehetőségek mérlegelésének, hogy minimálisan biztosított legyen a gyermek szellemi kondíciójának szinten tartása ill. ha lehetséges, annak további fejlesztése, valamint az, hogy életét értelmesen, tartalmasan élhesse, éppúgy, mint egészséges embertársai.

Gyógypedagógus szakemberek Hollandiában szerzett tapasztalatai és az onnan származó irodalmi anyagok, valamint a Magyarországon már évek óta működő lakóotthonokban tett látogatásaink tapasztalatai számunkra egyértelművé tették, hogy a lakóotthoni ellátási forma az egyetlen követendő megoldás. Időközben a szociális jogszabályi háttér is megteremtette ennek a jogi alapjait.

A kiscsoportos lakóotthonok előnyeit a nagylétszámú intézeti formával szemben röviden a következőképpen lehetne összegezni:

A lakóotthonok családiasabb, természetesebb életmódot tesznek lehetővé. A gondozottakkal való bánásmód és kontaktus sokkal személyesebb és egyénibb jellegű. A személyes élettér nagysága /min. 8 m2/ biztosítja a gondozottak intimitását. A gondozottak számára passzív szerep helyett aktív életformát kínál, amennyiben az otthon életébe képességeik függvényében aktívan kapcsolódhatnak be, amely növeli önbecsülésüket, növeli önállóságukat, kibontakoztathatja rejtett képességeiket.
A szervezett formában történő foglalkoztatásuk - munkaterápiás, kulturális, sport foglalkozásuk életüket tartalmasabbá, teljesebbé teszik. A közösségi létformából adódóan az otthonlakók személyes kontaktusban élnek, kölcsönösen segítik egymást, de függnek is bizonyos mértékig egymástól, állandó közöttük a kommunikáció, kapcsolatok alakulnak ki, viselkedésük kialakult normákhoz igazodik.
A lakóotthonok helyszínének megválasztása az esetek többségében biztosítja, hogy a szülők elérhető közelségben tudhatják gyermeküket, bármikor meglátogathatják, hétvégén hazavihetik, de a gyermek mégis éli a maga önálló életét éli.

A "MÁRTON LAKÓOTTHON" működtetésének irányelvei a fentiek figyelembevételével fogalmazódtak meg. Az épülő lakóotthon az átlagos szintet meghaladó ellátási színvonalat kínál a leendő otthonlakók számára.
A lakóotthon építési munkálatai - a mellékelt fényképek szerinti fázisban tartanak: az épület tető alatt van, befejeződött a belső vakolás, a nyílászárók beszerelése a következő hetekben várható.

A "HÍD A JÖVŐBE" Alapítvány 2003. június 06-án 13.30 órai kezdettel szülői fórum keretében bővebb felvilágosítással kíván szolgálni szülőknek, szakembereknek egyaránt a lakóotthonnal, mint új gondozási formával kapcsolatban ill. konkrétan a "MÁRTON LAKÓOTTHON" működtetésének közgazdasági - pénzügyi - jogi hátteréről és az otthonba való bekerülés feltételeiről.

Kérjük az érintett szülőket, hogy minél nagyobb számban tiszteljék meg fórumunkat jelenlétükkel. A szülői fórumnak a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény ad helyet.
A felmerülő kérdéseikre - szociális, jogi, biztosítási, gyógypedagógiai ügyekben jártas szakemberektől kaphatnak szakszerű, megnyugtató válaszokat.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Dr. Fekete Gábor
Dr. Fekete Gáborné

Megjelent: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon lapjában 2004. június...Gyermekek, akik soha nem nőnek fel...

FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLŐ "MÁRTON LAKÓOTTHON"

A - gondoskodás, figyelem, aggódás és féltés, a felelősségérzet - olyan fogalmak, amelyek jelentése kiemelt hangsúlyt kap az olyan családok életében, ahol fogyatékkal élő gyermeket nevelnek. Az értelmileg akadályozott gyermek fejlődése érdekében vállalt szülői erőfeszítések a sérültség fokának függvényében, adott esetben már-már emberfelettiek is lehetnek.

A szülők, amíg bírják erővel és egészséggel, addig természetesen gondoskodnak felcseperedő gyermekükről. Ahogy azonban a gyermek belép a felnőtt korba, a sérült gyermek jövője miatt aggódó szülőben egyre gyakrabban merülnek fel a kérdések: "Mi lesz a gyermekemmel, ha Mi, a szülők már nem tudunk róla gondoskodni? Ki viseli majd a gondját? Testvérei vagy a rokonok? ...És miből fogják Őt eltartani?...stb."

Minden szülő számára fontos, hogy gyermeke jövőjét biztonságban tudja. Különösen égető feladat ez olyan szülők számára, akik nem lehetnek biztosak abban, hogy gyermekük valaha is meg fog állni a saját lábán, illetve szomorú bizonyossággal tudják, hogy ez soha nem fog bekövetkezni.

Egyáltalán, mi a legjobb megoldás az intézményi oktatási - egészségügyi rendszerből kikerülő értelmileg sérült fiatal felnőttek számára?!...

A szülői kezdeményezésre létrejött "HÍD A JÖVŐBE" Értelmi Sérülteket Segítő Közhasznú Alapítvány épülő lakóotthona egy lehetséges alternatívát kínál a szülőknek - önálló életvitelre képtelen, a tanköteles kort már betöltött, értelmileg sérült gyermekük számára. Az alapító szülők - sérült gyermekük és sorstársaik érdekében tett erőfeszítései már több mint tíz éves múltra tekint vissza. Az előretekintő szülőkben már a kilencvenes évek elején megfogalmazódott egyfajta otthonteremtés gondolata, amely megoldást jelentett volna az értelmileg sérült gyermekek további sorsát illetően. Az akkori kezdeményezés azonban a közvetlen társadalmi környezet gyenge fogadókészsége kudarcba fulladt.

A "HÍD A JÖVŐBE" Alapítvány a szülők két évvel ezelőtti, újbóli erőfeszítései nyomán jött létre, azzal a céllal, hogy elősegítse az értelmileg sérült emberek társadalmi integrációját, körülmények javítását, valamint a többségi társadalom általi elfogadottságukat.

Az Alapító szülok kiemelt feladatuknak tekintik annak a lakóotthonnak a létrehozását, amely nyugat-európai mintát követve - a Magyarországon többségében jellemzo tömegintézményekkel szemben - a kis létszámú, családias környezetet részesíti elonyben.

A lakóotthon Nyúl község Táncsics Mihály u. 174. sz. alatti, 3610 m2 területu, szép környezetben fekvo, jó megközelítési lehetoséggel bíró, belterületi ingatlanon épül fel. A lakóotthon színhelyének kiválasztására a közvetlen lakókörnyezet egyetértésével és a helyi önkormányzat erkölcsi támogatásával került sor.

A "HÍD A JÖVOBE" Alapítvány "MÁRTON LAKÓOTTHON" - 12 fo enyhén és/vagy közepesen sérült, tanköteles kort /16 év/ betöltött fiatal számára biztosít védokörnyezetet egész életük során.

Győr-Moson-Sopron megyében - az ország tendenciáival ellentétben - nincs egyetlen olyan lakóotthon sem, amely szüloi kezdeményezésre jött volna létre /a már létezo lakóotthonok mindegyikét a Fovárosi Önkormányzat muködteti Zsirán/.

A lakóotthon színhelyének megválasztásában az elsodleges szerepet a jó megközelíthetoség, a Gyorhöz való viszonylagos közelség szempontja játszotta. A tapasztalati adatok ugyanis azt bizonyították, hogy a családdal való kapcsolat megmaradása és rendszeres fenntartása nagymértékben elosegíti a gondozottak beilleszkedését és együttélését. A szülok, hozzátartozók közelsége lehetové teszi a gondozottak mindenkori látogatását, a hétvégi hazautazását, ezáltal a "valahová tartozás" érzésének megélését.

A "MÁRTON LAKÓOTTHON" építési munkálatai 2002. oszén elkezdodtek és jelenleg is folynak.

A lakóotthonba bekerülo értelmileg sérült fiatalok elhelyezése kényelmes, világos, komfortos, egyéni ízlés szerint berendezheto egyágyas, fürdoszobás, 14 m2-es lakrészben történik. Az egyéni élettér lehetové teszi az otthonlakók nyugodt pihenését, az önállóság és az intimitás megélését.

Az otthonlakók életének megszervezése színvonalas szakmai /szociális, gyógypedagógiai, egészségügyi/ munkára épül. A gondozottak mindennapjainak szerves részét fogják képezni a munkaterápiás foglalkozások, amelyek hozzájárulnak a mindennapok értelmes és tartalmas eltöltéséhez.

A szabadidos helyiségek a kulturált idotöltés lehetoségét kínálják.

A gondozottak ellátásáról, felügyeletérol és foglalkoztatásáról - a jogszabályi eloírásoknak megfelelo számú és képzettségu személyzet fog gondoskodni.

A kiscsoportos lakóotthonok sajátossága, hogy nagymértékben épít az otthonlakók öntevékenységére, vagyis a fiatalok - sérültségük mértékének függvényében veszik ki részüket az otthon mindennapi feladataiban /takarítás, mosogatás, fozés, stb./, hogy úgy élhessenek, mint bárki más.

A "HÍD A JÖVOBE" Értelmi Sérülteket Segíto Közhasznú Alapítvány - különös tekintettel a már épülo "MÁRTON LAKÓOTTHON"-ra - céljai eléréséhez kéri cégek és gazdálkodó szervezetek, illetve magánszemélyek támogatását /személyi jövedelemadó 1%-át az Alapítvány jogszabályi megkötések miatt egyelore nem tudja fogadni/.

Segíto felajánlásaikat köszönettel fogadja a:

"HÍD A JÖVOBE"
Értelmi Sérülteket Segíto Közhasznú Társaság
Lev. cím: 9012 Gyor Ybl M. u. 2/b.
HVB Rt.:10918001-00000018-64380000

Dr. Fekete Gábor
Képviselő

Megjelent: Koktél magazin, 2004